รายงานความเคลื่อนไหว Update Program

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ที่มีความประสงค์จะเบิกยา Oral Shorter regimen ทั้งสูตรยา สำหรับผู้ป่วย MDR/RR-TB ในสิทธิ UC ให้คีย์ผ่านระบบ NTIP หลังจากนั้น สปสช.จะชดเชยยาตามรอบการจัดส่งยาของแต่ละรพ.

แจ้งเปลี่ยน Link การใช้งานโปรแกรม NTIP ใหม่
ของเดิม https://ntip.ddc.moph.go.th/UIForm/Login.aspx
เปลี่ยนเป็น https://ntip-ddc.moph.go.th/UIForm/Login.aspx เนื่องจาก ปัญหาการจด ssl subdomain
New


09 Mar 2022 New

---------------------------------------

- เพิ่มในส่วนของหน้าคัดกรอง/Refer Out ได้เมื่อสถานะผู้ป่วยเป็น TB หลังจาก Refer ไปแล้ว จะไปรอขึ้นทะเบียนที่ รพ ปลายทาง

ไฟล์ คู่มือ ReferCasefinding.docx

- ส่วนของจัดการ user/ให้ Admin เขตสามารถดำเนินการ ปลดล๊อก user ที่ไม่ได้ใช้มา 3 เดือนเองได้

- ดำเนินการย้ายการออกรายงานจาก Server เดิม (.99) มา Server ใหม่ (.19)


23 Sep 2021

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไข


ไฟล์ Update_Program_NTIP_22092564

---------------------------------------

- เพิ่มในส่วน ปุ่ม สถานะอนุมัติ ให้มี ลบและคืนค่ากลับหลังอนุมัติได้

- เชื่อมทะเบียนระหว่าง ทะเบียนชันสูตร กับ คัดกรอง และ ทะเบียน TB

- ทะเบียน TPT - รายการติดตามการรักษา / เพิ่ม TAB LAB

- ปรับรายการเมนู Data Center ข้อ 10 จำแนกวิธีการตรวจ

- พัฒนาข้อมูล รายการเมนู Data Center ข้อ 15 (รายงานใหม่)

- เมนูเคสโอนย้าย/Transfer Out List / เพิ่ม เงื่อนไขการค้นหา สถานการรับโอน

- เมนูทะเบียนคัดกรอง/ผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง/ เพิ่ม เงื่อนไขการค้นหา HN

- จัดการ User เพิ่มตัวแปร IDLINE/ตำแหน่ง/เลขใบประกอบ


02 Apr 2021

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงและแก้ไข

---------------------------------------

เมนูชันสูตร

- ปรับใบตอบผล IGRA ให้ดึงข้อมูลมาแสดง (Success) และ Export เป็นภาษาไทยได้

- ปรับใบส่งตรวจ IGRA ให้ดึงข้อมูลมาแสดง (Success) และ Export เป็นภาษาไทยได้

- ปรับใบส่งตรวจและตอบผล lab ต่าง ๆ ให้ Export เป็นภาษาไทยได้

- แก้ไขข้อมูลส่งตรวจคัดกรอง ที่มีข้อมูลซ้ำซ้อน ให้แสดงแค่รายเดียว

- ปรับฟอนต์สี่เหลี่ยมในใบส่งตรวจชันสูตรให้เป็นภาษาไทยหลัง Export

-ระหว่างรอ ระบบ เชื่อม lab จากหน้าชันสูตรไปเมนูคัดกรอง

*** ในการส่งตรวจ Lab ของคัดกรอง ให้ ดำเนินการส่งตรวจจากหน้าคัดกรอง หรือ สร้าง lab ใหม่ในหน้าชันสูตรอย่างเดียวเท่านั้น หากส่งสองที่ จะมีสองรายการรอตรวจ เราสามารถแยกรายการได้โดย หากมีรหัสคัดกรอง จะมาจากส่งตรวจากหน้าคัดกรอง และหากรหัสคัดกรอง เป็น 0 อันนี้ ต้องรอระบบเชื่อม Lab กลับไปที่หน้าคัดกรอง เมนูวินิจฉัย LTBI

- ปรับใบตอบผล ให้ดึงข้อมูลมาแสดง (Success) และ Export เป็นภาษาไทยได้

- LAB Number --> เอา * ออก จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้

-IGRA Number--> เปลี่ยนเป็น Number node IGRA

หน้าหลัก

-หน้าหลัก/คัดกรองวินิจฉัยเป็น TB เมื่อคลิ๊กแล้ว Error (แก้ไขแล้ว)

-หน้าหลัก/ภาระงาน/คัดกรองวินิจฉัยเป็น TB เมื่อคลิ๊กแล้ว Error (แก้ไขแล้ว)

รายงานจำนวน

-Update Link Dashboard หน่วยงาน

หลังบ้าน

- ดำเนินการใส่ที่อยู่ สคร. เพื่อนำไปแสดงในใบรายงานผลการตรวจ IGRA

แก้ไข Text บนฟอร์ม Lab ส่งตรวจ IGRA

-IGRA Number --> Number node IGRA

-LAB Number ---> (เอาดอกจันท์ออก / HN )

-สาเหตุการตรวจ: LTBI --> วินิจฉัย LTBI

-TST Number --> เอาออก

หมายเหตุ (กำลังดำเนินการจัดทำ)

------------------------

** เชื่อม Lab จากหน้า ชันสูตรมาหน้าคัดกรอง (กำลังดำเนินการ)

** รายงาน Casefinding ข้อมูลที่ Lab XPert ยังไม่สามารถดึงมาแสดงผลบนรายงานได้ เนื่องจาข้อมูล Lab มีการเปลี่ยนถังเก็บข้อมูล (กำลังดำเนินการ)

**หน้าติดตาม TPT /list รายการ CXR และเพิ่่มรายการใหม่ CXR

**หน้าติดตาม TPT /list รายการ Lab ที่ส่งตรวจทุกอย่างของ ผู้ป่วยมาแสดง


20 Mar 2021

- คืนชีพ Dashboard รายงานภาพรวม (update ข้อมูล ถึงแค่ 15 กพ 2564) http://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/UIForm/Tableau/TEST_tbcm.php รายงานจำนวน

-แก้ไขให้รายงานแบบฟอร์ม Export เป็นภาษาไทยได้

Cohort Report สำหรับการรายงานก่อนปีงบ 59 #TB04(เก่า),TB07(เก่า),TB07/1(เก่า),TB08 (เก่า) ,CH07(เก่า) WHO # TB07 (ใหม่) ,TB07/1 (ใหม่) ,TBHIV (ใหม่) ,TB08(ใหม่) PMDT #PMDT07D ,PMDT07E,PMDT07/1,PMDT08L,PMDT08SRT

General Report #ทะเบียน TB04 ,คัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ,รายงาน วภ.10 (หน้า ก),รายงาน วภ.10 (หน้า ข) ,รายงานผู้สัมผัส ,รายงานนัดผู้ป่วย ,รายงานผู้ป่วยขาดนัด ทะเบียนชันสูตร

-เพิ่มวิธีการทดสอบ IGRA และเงื่อนไขการตอบผล

-เพิ่มผล Border Line เมื่อตรวจด้วย technic T-SPOT TB

-เพิ่มการตรวจสอบการบันทึกผล IGRA หากไม่ใส่ข้อมูลจะบันทึกผลตรวจไม่ได้

19 Mar 2021

ดำเนินการติดตั้ง SSL ลงในเว็บ NTIP ลิงก์ใหม่ ทะเบียนชันสุตร

-แก้ลิงก์ใบส่งตรวจ ให้สามารถ Export ภาษาไทย ได้

-แก้ลิงก์ใบพิมพ์ผล ให้สามารถ Export ภาษาไทย ได้

-เพิ่มฟอร์ม ส่งตรวจ IGRA เข้าในระบบ (ยังไม่ได้ Get Data)

-เพิ่มฟอร์ม รายงานผล IGRA เข้าในระบบ (ยังไม่ได้ Get Data)

-เชื่อม Lab หน้าชันสุตรของ ให้กลับมาหน้าคัดกรอง ในกรณีผู้ป่วยไม่ติดเงื่อนไขอะไร (backend)

-เพิ่ม popup ตัวเลือก เงื่อนไข IGRA ของ หน้า Lab ชันสูตร

-เพิ่ม สิทธิการรักษา
ติดตามการรักษา

-แก้ลิงก์ใบส่งตรวจ ในหน้าติดตามการรักษา ให้สามารถ Export ภาษาไทย ได้

-แก้ลิงก์ใบพิมพ์ผล ในหน้าติดตามการรักษาให้สามารถ Export ภาษาไทย ได้
ผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง

-แก้การขึ้นทะเบียน TB ให้สามารถขึ้นได้ ในกรณีที่ไม่มีการส่งตรวจ
วินิจฉัย LTBI

-เพิ่มฟอร์ม ส่งตรวจ IGRA เข้าในระบบ (ยังไม่ได้ Get Data)

-เพิ่มฟอร์ม รายงานผล IGRA เข้าในระบบ (ยังไม่ได้ Get Data)
ทะเบียน TPT

-ทะเบียน TPT /ติดตามการรักษา / เพิ่ม สูตรยาในหน้าจ่ายยาได้

-ตั้งค่าตั้งต้นให้แสดงผลเฉพาะ สถานะกำลังรักษา

ฯลฯ

11 Mar 2021

1.เพิ่มปุ่ม ใบนำส่งตรวจ และใบตอบผล ที่หน้าคัดกรอง และย้ายลิงก์ ใบรายงานต่าง ๆ ไปที่ tbcmthailand (backend)

2.เพิ่ม QR CODE เข้ากลุ่ม Line NTIP THAILAND ไว้แจ้งข่าว update ความเคลื่อนไหวโปรแกรม และไว้เป็นอีกช่องทางในการสื่อสารสำหรับท่านที่ไม่สังกัดกลุ่มไลน์ใด ๆ

10 Mar 2021

1.เพิ่มช่องสิทธิการรักษาในหน้าชันสูตร เพื่อในรายงานใบส่งตรวจจะได้มีข้อมูลสิทธิต่อไป

03 Mar 2021

1.เปิดใช้งาน Program NTIP Connect Database Test ไว้สำหรับทดสอบและเล่น Program โดยเครือข่ายสามารถทดลองใช้โปรแกรมได้ที่นี่ PROGRAM NTIP TEST

01 Mar 2021

1.การพัฒนาระบบคัดกรอง LTBI และการขึ้นทะเบียน TPT เพิ่มเติม

2.ปรับตัวแปรหน้าคัดกรองผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง เพื่อรองรับการชดเชยสิทธิประโยชน์ใหม่ สามารถเริ่มคีย์ข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพิ่มเติม

3.เปลี่ยนลิงก์โปรแกรม NTIP ใหม่ เป็น http://ntip.ddc.moph.go.th/

12 Jan 2021

1. ช่องบัตรประชาชน เวลาใส่ รูปแบบที่มีขีดกลาง จะ แปลงเป็น ตัวเลขให้อัตโนมัติ

2. ทะเบียนชันสูตร AFB Smear เพิ่มช่องคุณภาพเสมหะ

3. เมนูคัดกรอง เพิ่ม สิทธิการรักษา

4. เพิ่มการตรวจสอบประวัติรายการชันสูตร

5. ปรับแยกตัวเลือกกลุ่มความเสี่ยง สุรา/ยาเสพติด สถานพินิจ/สถานสงเคราะห์

6. การขึ้นทะเบียน TB จากหน้าคัดกรอง จะมีการส่งผล Chest X-Ray และ AFB Smear มาด้วย (auto)

7. ปรับระบบการ Login (หลังจากที่ มีปัญหาในการ Login ไม่ได้ และทำให้การ Login ได้ไวขึ้น)โดยตัดระบบ AD ออก

backend

8. ย้าย ฐานข้อมูล ของ การออกรายงาน Data Center ,รายบุคคล ,PA ไป Server ใหม่ (Srv155-->Srv15) backend

9. ย้ายโปรแกรม รายบุคคล, PA ไปอยู่ Server ใหม่ (Srv99-->Srv19) (backend) backend

10.ย้าย JOB ของรายบุคคล ,PA ,Data Center ไปอยู่ Server ใหม่ (Srv115-->Srv15) (backend) backend


9 Nov 2020

Update ส่วน Key ข้อมูล ทะเบียนชันสูตร ผูกกับ Personallink เพิ่มเติม

Update ส่วน รพ.แม่ข่าย สำหรับหน่วยบริการที่เบิกสิทธิ์ผ่าน รพ.แม่ข่าย ในทะเบียนคัดกรอง ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง เพิ่มเติม

Update การค้นหาและแสดงข้อมูลของ รายการ Lfx . เพิ่มเติม NEW


3 Nov 2020

Data Center ข้อ 1 : Update ตัวช่วยในการ ฟิลเตอร์ของวันขึ้นทะเบียนผู้ป่วย สามารถกำหนดช่วงระยะเวลาในการค้นหาได้อิสระเพิ่มเติม

Update ดึงข้อมูลจากฐาน Personal link ที่หน้าการเพิ่มทะเบียนชันสูตร เพิ่มเติม

ทำการ เชื่อม Personal link ในหน้าทะเบียนชันสูตร จะดึงข้อมูลอัตโนมัต ในกรณีที่ไม่เคยมีประวัติ ใน NTIP

ทำการ เชื่อม Personal link ในหน้าขึ้นทะเบียน จะดึงข้อมูลอัตโนมัต ในกรณีที่ไม่เคยมีประวัติ ใน NTIP

ทำการเพิ่ม ส่วน่ของการบันทึกจำนวนผู้สัมผัสร่วมบ้านและสัมผัสใกล้ชิด หน้าขึ้นทะเบียน และ หน้าแก้ไขทะเบียนผู้ป่วย31 Oct 2020

ย้ายระบบรายงาน PA จาก server เก่าไป Server ใหม่ (ฐานข้อมูลใช้server เก่าอยู่ 155) backend

ย้านระบบรายงานรายบุคคลจาก server เก่า ไป server ใหม่ (ฐานข้อมูลใช้ server ใหม่ 15) backend


28 Oct 2020

ย้ายฐานข้อมูลของระบบ Data Center ไป Server ใหม่ (ฐานข้อมูลใช้ Server ใหม่ 15) backend


12 Oct 2020

ระบบอนุมัติ lfx เปลี่ยนสาเหตุการจ่ายยาให้อัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว backend

Update หน้ารายงานการขออนุมัติ/รออนุมัติ lfx สำหรับ admin สคร. เพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ admin เพิ่มเติม

Update หน้ารายงานการขออนุมัติ/รออนุมัติ lfs สำหรับ หน่วยบริการและ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ หน่วยบริการ เพิ่มเติม


08 Oct 2020

เพิ่มส่วนการค้นหารายชื่อผู้ป่วยที่ขออนุมัติใช้ยา Lfx ให้กับ user admin ของ สคร. เพื่ออำนวยความสะดวก backend


30 Sep 2020

ดำเนินปรับ Report Data Center ข้อที่ 6 เพิ่ม อำเภอ,จังหวัด,สาเหตุการตาย,สิทธิ,Remark ฯลฯ backend

***18 Sep 2020 1.56AM***

รายการจ่ายยา TPT สามารถ ลบและแก้ไขรายการจ่ายยาได้แล้ว backend


***12 Sep 2020 1.56AM***

รายการยาได้กู้คืนกลับมาได้บางส่วนเกือบทั้งหมดแล้ว ยกเว้นรายการยาที่สร้างระหว่างวันที่ 12-25 สิงหาคม กำลังดำเนินการกู้คืนกลับมาให้อยู่ครับ backend

ถอดระบบตรวจสอบ Personlink ออกก่อน เพื่อทำการทดสอบระบบลิงก์ข้อมูลฐานประชากรอีกครั้ง (backend)


***8-11 Sep 2020 ***

อบรม NTIP โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานนอก สธ.รุ่น 2 วันที่ 8-9 ก.ย.63 backend

อบรม NTIP โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานนอก สธ.รุ่น 3 วันที่ 10-11 ก.ย.63 backend


***05 Sep 2020***

ดำเนินการต่ออายุ SSL เพิ่มเติม backend


***01 Sep 2020***

รายการยาที่หาย กำลังทะยอยดึงกลับ ข้อมูลที่กวาดส่งให้ สปสช. ส่งไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค.ก่อนยาหาย และยังคีย์ข้อมูลยาได้ปกติ (backend)NEW

เริ่มใช้ระบบขออนุมัติใช้ยา Lfx Online ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพิ่มเติม

ปรับปรุงมุมมองของการ key lab ของเมนูเพิ่มผู้สัมผัส และ หน้าแก้ไขทะเบียน TPT เพิ่มเติม

ปรับ Dashboard หน้าแรกเกี่ยวกับดูข้อมูล สรุปภาระงาน เพิ่มเติม

หน้าขึ้นทะเบียนผู้ป่วย สามารถดึงข้อมูลรายละเอียดผู้ป่วยมาจากเลขที่บัตรประชาชน (Personlink) ได้ เพิ่มเติม

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยสร้างหน้าออกรายงานรวมเคสขึ้นมาใช้งานแทนอันเดิมที่ติด Lisense SharePoint (ให้ใช้เฉพาะกิจชั่วคราว) เพิ่มเติม

แจ้งยกเลิกจ่ายยาสูตรผสม 2FDC และ 4FDC เพิ่มเติม หนังสือจาก สปสช.


***25 Aug 2020***

รายการยาที่หาย กำลังทะยอยดึงกลับ ข้อมูลที่กวาดส่งให้ สปสช. ส่งไปแล้วเมื่อวันที่ 24 ส.ค.ก่อนยาหาย และยังคีย์ข้อมูลยาได้ปกติ


***24 Aug 2020***

อบรม NTIP โรงพยาบาลเอกชนและหน่วยงานนอก สธ.รุ่น 1 วันที่ 24-25 ก.ย.63


***20 Aug 2020***

รายงานรวมเคส (รายบุคคล) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากติดปัญหา License

***14 Aug 2020***

ดำเนินการแก้ปัญหา Lisense ของ Database ให้ใช้งานได้ปกติ ไม่ติดเงื่อนไข 180 วันอีกต่อไป (backend)


***01 Aug 2020***

ครบรอบกำหนด 180 วัน ของ Database Ntip อีกครั้ง (backend)

***หลังวันที่ 27 May 2020 เป็นต้นมา***

วางแผนและดำเนินการย้าย Server Ntip (backend)


***07 Jul 2020***

ปรับหน้า ติดตามการรักษา ให้ Search ได้ smooth ขึ้น (backend) NEW

***19 Jun 2020***

ตั้งค่าค้นหาเริ่มต้นหน้าเมนู ติดตามการรักษาโดยเพิ่มเงื่อนไขให้แสดงเฉพาะรายการที่ขึ้นทะเบียนย้อนหลังไป 30 วัน เพื่อการโหลดที่เร็วขึ้น (backend) NEW

***27 May 2020***

ดำเนินการ ปิดระบบเพื่อปรับปรุง Server (ปิดระบบ NTIP ไม่สามารถ เข้าระบบได้) (backend)

26 May 2020

LTBI เปลี่ยนชื่อเป็น TPT: Tuberculosis Preventive Therapy

21 May 2020

หน้าคัดกรอง Xpert MTB/RIF เชื่อความสัมพันธ์ระหว่าง MTB detected และ ผลทดสอบ RIF

เพิ่มรายชื่อ สถานพยาบาลเรือนจำกลางคลองเปรม ในตัวเลือกเรือนจำหน้าประวัติผู้ป่วย

เพิ่มรายชื่อ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ในตัวเลือกเรือนจำหน้าประวัติผู้ป่วย

เพิ่มรายชื่อ สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ในตัวเลือกเรือนจำหน้าประวัติผู้ป่วย

20 May 2020

เพิ่มหน่วยบริการ คลินิกแพทย์วัชรา

ทางกรมดำเนินการซ่อมปัญหา อุปกรณ์ firewall และ module fiber เสีย จากตัว switch L2 (backend)

14 May 2020

เพิ่มจังหวัด และ ทัณฑสถานเรือน จำเข้าไปในโปรแกรม

เพิ่มหน่วยบริการใหม่ คลินิกหมออุดม/คลินิกเอกชน/สกลนคร

เปลี่ยนคำสั่งในการโหลดหน้าโปรแกรม (เมนูติดตามการรักษา) ให้สามารถใช้งานได้ Smart ขึ้น (backend)

ปลดล๊อก คีย์ Lab Second lIne Drug ของหน่วยตรวจ 00000 ให้สามารถเข้าคีย์ได้

6 May 2020

JOB Transfer data for Dashboard&รายงาน (backend)

8 May 2020

ย้ายใบส่งตรวจทะเบียนชันสูตร(Lab) จาก กลับไปที่ Sever155 เพื่อลดภาระโหลด database (backend)

ปรับใบพิมพ์ผลตรวจ(Lab) กลับไปที่ Sever155 เพื่อลดภาระโหลด database (backend)

6 May 2020

JOB Transfer data for Dashboard&รายงาน (backend)

5 May 2020

Recovering Database 155 สำหรับ ออกรายงาน (backend)

2-3 May 2020

ดำเนินการ Backup Database & Maintenance (ปิดระบบ NTIP ไม่สามารถ เข้าระบบได้) (backend)

27 Apr 2020

ปรับใบส่งตรวจทะเบียนชันสูตร(Lab) จาก Sever155 มาที่เครื่อง 207 (backend)

ปรับใบพิมพ์ผลตรวจ(Lab) จาก Sever155 มาที่เครื่อง 207 (backend)

23 Apr 2020

เพิ่มลิงก์ รายงานจำนวน/Dashboard ภาพรวมประเทศ ที่ดึงมาจากหน้าเว็บกองวัณโรค

เพิ่มส่วนของรายชื่อเรือนจำ ในหน้าขึ้นทะเบียนผู้ป่วยใหม่ และ หน้าแก้ไขทะเบียนผู้ป่วยตรงติดตามการรักษา

เพิ่มปุ่มปฏิเสธการตรวจ Lab ของหน่วยงานตัวเอง

17 Apr 2020

ดำเนินการแก้ไข ช่องวันที่ส่งกลับกับวันที่ตรวจ ในหน้าคัดกรองผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง ส่วนของ Export ให้ถูกต้อง

รายงานจำนวน/รายงานแบบฟอร์ม ปิดการค้นหาโรงพยาบาลทั้งหมดในจังหวัดไม่ให้ค้นหาได้ ได้ของ user สสอ.